Támogatás-igazolás kérése

Kedves Támogatóink!

A 2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény határozza meg az adományok fogalmát:

Adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás.

Nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása

Tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

A civil szervezetek felett az állami adóhatóság gyakorol adóügyekben felügyeletet, így a tevékenység során a társasági adóról szóló törvény (Tao tv.) előírásokat is be kell tartani.

A Tao tv. az adomány fogalmát a Civil törvénnyel összhangban határozza meg:

Adomány: a közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

Az adományozónak növelni kell az adózás előtti eredményt az alapítványnak, a közalapítványnak, az egyesületnek, a köztestületnek és a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van.

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások során a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Magyarán szólva, és összegezve: az adományozó a költségei/ráfordításai között számolhatja el az általa nyújtott támogatást, és nem kell vele a társasági adó alapját növelni. Mindennek a feltétele, hogy rendelkezzen az adományt fogadó civil szervezettől megfelelő igazolással.

Az alapítványhoz érkezett támogatási összegekről – amennyiben az adományozó kéri – az alapítvány igazolást állít ki. A bankszámlára érkezett összegeken és az adományozó nevén túl más, a törvény által előírt adattal nem rendelkezünk, így automatikusan nem tudjuk az igazolást kiállítani.

Ahhoz, hogy megkönnyítsük a kedves támogatók dolgát, tisztelettel megkérünk minden szervezetet, akinek szüksége van a támogatás-igazolásra, hogy az alábbi űrlapot töltsék ki, és küldjék meg számunkra elektronikus úton, és a támogatás-igazolást alapítványunk megküldi számára:

Kérelmező szervezet neve (kötelező)

Kérelmező szervezet címe (kötelező)

Kérelmező szervezet adószáma (kötelező)

Kérelmező szervezet email címe (kötelező)

Az adomány összege (kötelező)

Ft     és/vagy    

Az adományozás dátuma (kötelező)

 év   hó   nap 

Egyéb megjegyzés, üzenet

Kéretlen üzenetek (spam) elleni védekezés (kötelező)
captcha
Írja be a képen látható karaktereket az üres mezőbe

© 2021 SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress