Alapító okirat 2013.04.15.

Előző változat Bejegyző végzés

SCOLIOSIS BETEGEKÉRT

ALAPÍTVÁNY

 ALAPÍTÓ OKIRATA

I.

Preambulum

 A scoliosis a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz, a kiváltó oka az esetek mintegy 85 százalékában ismeretlen, a további 15 százalékban a kiváltó ok lehet fejlődési rendellenesség, anyagcsere-zavar, izomsorvadás.

A gerincferdülés kezelési stratégiája a görbület mértékétől függően alakul, így lehet gyógytorna, fűző viselése, illetve nagyfokú elváltozás esetén, műtét.

 Alulírott Alapító jelen okirat aláírásával tartós és közérdekű célra Alapítványt hoz létre.

Az Alapítvány jelen alapító okiratban meghatározott célok elérésével segíti a scoliosis betegek gyógyulását a műtéti kezelések, a műtét előtti és utáni állapot javítását célzó kezelések, rehabilitációs eljárások támogatásával, a scoliosis-kutatás, ismeretterjesztést támogatásával, továbbá törekszik a gyógyulást elősegítő új szakmai ismeretek, eljárások, módszerek hazai alkalmazásának elterjesztésével.

 II.

 Alapító

 Horváth Hedvig

7632 Pécs, Viktória u. 9.

III.

Az Alapítvány neve, címe

 1. Az Alapítvány neve:          Scoliosis Betegekért Alapítvány

     Rövidített neve:                 Scoliosis Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye:  7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 7/A

3. Az Alapítvány jogállása: nyílt alapítvány, mely önálló jogi személy.

4. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre alakult.

IV.

CSATLAKOZÁS

 

1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért, azokkal azonosulni tud, valamint jelen alapító okiratban foglaltakat elfogadja, továbbá amennyiben az alapítvány céljait anyagi eszközeivel, vagy bármely más módon (pl. tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés, munkavégzés, önkéntes tevékenység stb. rendelkezésre bocsátásával/kifejtésével) támogatni kívánja.

2. Az alapítványhoz anyagi és bármilyen más, akár nem pénzbeli hozzájárulással (vagyontárgyaknak az alapítvány tulajdonba adásával stb.) is csatlakozni lehet összeghatár meghatározása nélkül. A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő befizetésével, átadásával, tevékenységük kifejtésével nem válnak alapítókká.

3. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítványt kezelő kuratóriumnál. Az alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt.

A csatlakozást feltételhez kötni nem lehet.

V.

Az Alapítvány célja, feladatai, jogállása

1. Az Alapítvány fő célja, a scoliosis miatt műtéti kezelésre szorulók támogatása, beleértve mind a műtét előtti állapot javítását célzó kezelések, eljárások támogatását, mind a műtét utáni rehabilitációs eljárások támogatását.

 2. Az Alapítvány céljának elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat végzi.

  • Modern eljárások kutatása, elsajátítása, elterjesztése, eljárások alkalmazása a széleskörű alkalmazhatóság érdekében
  • A gyógyulást alapvetően befolyásoló eljárások, módszerek, eszközök alkalmazása
  • Előadások, konferenciák, továbbképzések és bemutatók, rendezvények, találkozók szervezését-rendezését, ennek érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel,
  • Prospektusok, füzetek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése
  • Ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán szakmaspecifikusan konferenciák, szakmai napok szervezése
  • A tevékenység információs és infrastrukturális hátterének erősítése, és kiegészítése
  • Tanulmányutak költségviselése, ösztöndíjak, támogatások odaítélése
  • Scoliosis műtöttek rehabilitációja, utógondozása, életkörülményeik javítása.

VI.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon,

Az Alapítvány gazdálkodása

 1. Az Alapítvány alakuláskori vagyona 100.000. – Ft, melyet alapító az alapítvány javára nyitott letéti számlára köteles befizetni jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül. Az alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel. Az alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt Kuratórium kezeli. Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

2. Az Alapítvány bevételei:

– az alapítók által az Alapítvány céljára rendelt vagyon,
– az Alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásai
– a vállalkozási tevékenység nyeresége,
– egyéb források (pl. céltámogatás, díjmentes tevékenység, felajánlás).

3. Az alapítvány vagyonának teljes összege felhasználható az alapítvány céljaira kérelem, pályázat, vagy kuratóriumi kezdeményezés útján, mint az alapítvány vagyonának felhasználási módjaiként. Az alapítvány támogatásának elnyerését bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet kezdeményezheti. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az alapítvány az alapítvány vezetésében közreműködő személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások nyilvánosak, bárki által megismerhetők.

 4. Az alapító törzsvagyont nem különít el, az alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium szabadon dönt szótöbbségi döntéssel. A kuratórium az alapítványnak támogatására fordítható vagyona felhasználása során különösen a következő támogatásokat, kiadásokat, költségeket fedezi: kórházi és rehabilitációs kezelések költsége, gyógyszer, gyógyászati segédeszközök igénybevételének támogatása, a gyógykezeléssel összefüggő útiköltség rászorultságtól függő részbeni-, vagy teljes megtérítése, természetbeni juttatások (így különösen szállás és étkezés biztosítása)nyújtása, tárgyi eszközök beszerzése, másokkal közös programban való részvétel költségtérítése.

5. Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az alapítvány jogosult gyűjtési akciókkal, alapítványi csatlakozások elfogadásával és az alapítói vagyon kamathozadékaival bevételre szert tenni. Az alapítvány fent megjelölt induló vagyona növekedhet az alapítói befizetésekkel, magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező csatlakozók készpénzes (bármely pénznemben) és természetbeni hozzájárulásaival, az alapítvány rendelkezésére álló vagyoni eszközök hozadékaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

6. Tekintettel arra, hogy az alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá bármely magán- és jogi személy, beleértve magánszemélyek társaságát is. A csatlakozni kívánók jogosultak – az Alapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni adományok egészének, vagy részének célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a felvétel elfogadásáról, az adományok felhasználásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve az alapítványi célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó
– az Alapítvány céljaival egyetértsen,
– az Alapítvány céljaira felajánlott pénzösszeget az Alapítvány számlájára befizesse,
– nem pénzbeli hozzájárulást a vagyon kezelőjének történő átadásával az Alapítvány rendelkezésére bocsássa.

Az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeli, vagy egyéb adományai az alapítványi vagyon részévé válnak, amennyiben a csatlakozást a Kuratórium elfogadja.

7. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak tartós közérdekű céljainak megvalósítása, kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a célok megvalósítása és a tevékenysége kifejtése érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az alapítvány köteles céljainak  megvalósítása, valamint tevékenysége érdekében felhasználni.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja, és nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre és csak céljainak megvalósítására fordíthatja. A gazdálkodással együtt járó kiadások és egyéb költségek kizárólag a gazdasági tevékenységből származó bevételből fedezhetőek.

8. Az Alapítvány a Kuratórium döntése alapján jogosult céltámogatásokat is elfogadni, amennyiben a támogatott cél az Alapítvány céljával és tevékenységével összhangban áll. A céltámogatás nem veszélyeztetheti az Alapítvány szervezeti és politikai függetlenségét.

Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és meghatározott célra kell fordítani. A céltámogatás felhasználására és kezelésére a támogatást nyújtó és a Kuratórium megállapodást köt. Az Alapítvány forrásaihoz való hozzájárulásként kell számon tartani az Alapítvány alapító tagjainak és a csatlakozó tagoknak díjmentesen vállalt tevékenységét is.

9. A Kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így különösen meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

Az összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés, így az alapítvány vagyonának a felhasználása a Kuratórium hatásköre.

10. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselőt, fővárosi, megyei önkormányzati jelöltet nem állít és nem támogat.

11. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

12. Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

13. Ha az alapítvány vállalkozási tevékenységből befolyó árbevétele az 5.000.000,- Ft-ot meghaladja, úgy köteles felügyelő szervet létrehozni.

  VII.

  Az Alapítvány szervezete

1. Az Alapító hatáskörébe tartozik:

  a. A kuratórium elnöke és tagjai személyének meghatározása, kijelölése, és a kijelölés időtartamának meghatározása;

 b. A kuratórium visszahívása, új kezelő szerv(szervezet) kijelölése;

 c. Az alapítvány alapító okiratának módosítása az alapítvány vagyonának, céljának, valamint a megszűnésére vonatkozó alapítói szándék és rendelkezések sérelme nélkül;

 d. A kuratórium munkájáról szóló éves beszámoló meghallgatása, elfogadása;

e. Döntés az alapítvány megszüntetéséről, más hasonló célú alapítványhoz való csatlakozásáról.

2. Az alapítványt, illetve az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 3 főből álló Kuratórium kezeli, amely a hatályos jogszabályok keretei között, a meghatározott ügyrendje alapján végez kezelő, ügyvezető, irányító és képviseleti tevékenységet. A Kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve.

Az alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

A Kuratórium elnökét és tagjait – határozatlan időre – az alapító jelöli ki. A kuratóriumi tag kijelölése megszűnik a tag lemondásával, illetve a Kuratóriumnak, mint az alapítvány kezelő szervének visszahívásával. Az alapító a Kuratóriumot abban az esetben hívhatja vissza, és jelölhet ki más kezelő szervet(szervezetet), ha az a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti. Nem hozható létre olyan kezelő szerv(szervezet), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorol.

3. A kuratórium gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról. Az Alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. A kuratórium kizárólagos döntési jogköre kiterjed:

– az alapító okirat keretei között az alapítói vagyon felhasználására és gyarapítására,

– az alapítvány számára érkező adományokkal kapcsolatos döntések meghozatalára,

– a kuratórium elnökének javaslata alapján, a vagyonnal való gazdálkodás éves beszámolójának elfogadására, legkésőbb a tárgyévet követő év május hónap 30. napjáig

– az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.

4. A kuratórium létszáma: 3 fő, tisztségviselői:

 Elnök:             Borza Endre Elemérné sz. Tóth Éva Zsuzsanna

                        Lakcím: 1162 Budapest, Ilona u. 40.

Tagok:           Dr. Ezerné Dr. Lempel Judit Mária sz. Lempel Judit Mária

                        Lakcím: 7900 Szigetvár, Istvánffy u. 9.

                        Keresnyei János sz. Keresnyei János

                        Lakcím: 7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 115/C

5.  A kuratórium elnökének feladata, hatásköre:

– az alapítvány működésének irányítása a kuratóriumi ülések közti időszakokban, a kuratórium döntéseinek megfelelően,

– az alapítvány képviselete,

– a kuratóriumi ülések előkészítése, összehívása, vezetése,

– adománygyűjtés koordinálása az alapítvány részére,

– feltételhez kötött alapítványi adományozás esetén annak elfogadásáról az Alapítvány céljainak figyelembe vételével a kuratórium dönt

– az alapítvány éves beszámolójának előkészítése, az erre vonatkozó javaslatoknak a kuratórium elé terjesztése,

– az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, illetve a kuratórium döntései által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

 A kuratórium elnöke akadályoztatása esetén feladatainak ellátásáról, a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag gondoskodik. A helyettesítésre vonatkozó feladatokat, hatáskört és felelősséget a megbízásnak tartalmaznia kell.

 

6. A kuratóriumi tagok jogai, kötelességei, feladatai:

– jogosultak és kötelesek a kuratóriumi üléseken megjelenni, ott javaslatot tenni, a kuratórium  elnökéhez kérdést feltenni,

– munkájukat személyes felelősséggel végzik

– a kijelölés lejárta előtt kötelesek beszámolni az Alapítónak

– az Alapítvány minden ügyviteli és gazdálkodási tevékenységét állandóan és folyamatosan jogosultak ellenőrizni

–  az iratmegtekintési jog korlátlanul megilleti a kuratórium tagjait

A kuratórium tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, de igazolt és szükséges kiadásaikat az Alapítvány megtérítheti. A kuratóriumi tagság megüresedése esetén az új kuratóriumi tagot az Alapító jelöli ki a kuratórium értesítése alapján. Ellenkező esetben ezt a bíróság teszi meg. Az Alapítók és az adományozók, valamint hozzátartozóik az alapítványi vagyonból nem részesülhetnek

7. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumi ülés összehívása az elnök feladata, a Kuratórium összehívását egyébként bármelyik kuratóriumi tag kezdeményezheti. Az ülések összehívása a napirendi pontok megjelölésével írásbeli meghívóval történik. A napirendi pontokat illetően bármelyik kuratóriumi tag javaslatot tehet szóban, vagy írásban. A kuratóriumi ülés összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülés időpontját megelőző legalább nyolc nappal korábban, az ülésről, annak időpontjáról, helyszínéről és a napirendről írásban értesülnek.

8. A kuratórium ülései a kuratórium székhelyén kerülnek megtartásra. A kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a kuratórium egyhangú határozattal különösen indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi jogvédelem) eltérhet és zárt ülést rendelhet el. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon az elnök és valamennyi tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, mely a meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és mindegyik tag hozzájárul ahhoz, hogy más kérdésben is döntés szülessen.

9. Az Alapítvány köteles éves beszámolót készíteni. Az éves beszámolót a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása tárgyévet követő év május 30. napjáig a kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

10. A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, ebből a célból a kuratóriumi ülésen a kurátorok maguk közül jegyzőkönyvvezetőt, illetve jegyzőkönyv hitelesítőt választanak egyhangú szavazással. A szavazásban a jelölt kurátor nem vesz részt. A jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges a kuratóriumi ülésen történteket. A hozott határozatokról nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

10. A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén, hirdetőtáblán kifüggeszti.

11. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével, illetve bármely tagjával előzetesen egyeztetett időpontban, az alapítvány székhelyén szabadon megtekinthető. Az iratbetekintési joggal kapcsolatos feladatok ellátása a kuratórium elnöke feladat-hatáskörébe tartozik.

12. Az alapítvány működése módjának nyilvánosságát, szolgáltatásinak igénybevétele módjának a nyilvánosságát, továbbá a beszámolói, közlésének a nyilvánosságát elsődlegesen az alapítvány hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, továbbá az országos vagy helyi sajtó útján  biztosíthatja.

13. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §  b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt-

14. Az Alapítvány képviselete

Az alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke önállóan, míg a Kuratóriumi tagok együttesen látják el.

A Kuratórium elnöke az alapítványt önállóan, míg bármely kuratóriumi tag egy másik kuratóriumi taggal együttesen jegyzi. Bankszámla nyitása esetén a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök önálló, vagy bármely két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

Az Alapítvány képviselője:

– képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben,

– kapcsolatot tart az alapítvány adományozóival,

– elvégzi a gyűjtések és akciók gyakorlati munkáit,

– szervezi az alapítványi célok megvalósítását, így különösen reklám és felvilágosító tevékenységet végez, valamint személyesen is részt vesz a célok megvalósítása érdekében szervezett programokon,

– tanulmányokat készít és készíttet,

– ellenőrzi az alapítvány másodlagos, vállalkozási tevékenységét, felügyeli az ennek keretében megvalósuló esetleges befektetési tevékenység szabályszerűségét és eredményességét,

– ellátja a Kuratórium által a hatáskörébe utalt egyéb tevékenységeket, gyakorolja az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogkört.

 

VIII.

Az alapító okirat módosítása

 Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben módosíthatja, ez azonban nem terjedhet ki az alapítvány nevére, a vagyon mértékére, a vagyonnal való rendelkezésre és annak kezelésére, valamint a jelen okiratban megfogalmazott alapítványi célok szűkítésére, vagy az alapítvány eredeti alapítói szándéktól eltérő módon, vagy korábbi időpontban való megszüntetésére. Az alapító okirat módosítása minden olyan kérdésre kiterjedhet, amely az eredeti alapítói szándékban meghatározott közérdekű cél megvalósítását nem veszélyezteti.

 

IX.

Az Alapítvány megszűnése

1. Az alapítvány megszűnik, ha az alapító okiratban meghatározott cél megvalósult vagy idő eltelt, avagy feltétel bekövetkezett. Ebben az esetben a bíróság az alapítványt ­– törvényben meghatározott eljárást követően ­– a nyilvántartásból törli.

 2. Az alapítvány megszűnik, és a bíróság törli a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését elrendeli. A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált.

 3. A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv(szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és a kezelőként más szervet(szervezetet) nem jelöl ki.

 4. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.) 9.§ (7) bekezdése szerint, ha a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány nyilvántartásból való törlésének polgári jogi feltételei bekövetkeztek, vagy az alapítványt megszünteti, a bíróság felhívja az alapítványt a végelszámolás lefolytatására, ha a bíróság az alapítványt a Ptk. 74/E.§ (4) bekezdés, 74/F.§ (2) bekezdésében meghatározott okból szüntette meg az alapítványt nyilvántartó bíróság elrendeli annak kényszer-végelszámolását.

 Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát olyan pécsi székhelyű, egészségügyi jellegű célkitűzésekkel rendelkező alapítványnak kell átadni, melynek céljai a megszűnő alapítvány célkitűzésével minél inkább megegyeznek. Ennek hiányában a bíróság a megszűnt alapítvány vagyonát a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására kell fordítani.

4. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell eljárni.

Alapító jelen Alapító Okiratot elolvasta, és azt mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

Pécs, 2013. április 15.

……………………..

Horváth Hedvig

alapító

           

 

Záradék:

Az alapító az alapító okirat módosítását 2013. április 15. napján fogadta el. Az alapító okirat módosítását az V. fejezet, az V.2. pont, VI.8. pont, VI.9. pont, VI.13. pont, VII. fejezet, VIII. fejezet átdolgozása és pontosítása tette szükségessé.

 

……………………..

Horváth Hedvig

alapító

 

Készítettem és ellenjegyzem:

Pécsett, 2013.04.15. napján,

Dr. Kamondi Mónika ügyvéd

7621 Pécs, Zrínyi u. 9.

 

© 2014 - 2019. SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress