Alapító okirat 2013.03.20

Következő állapot

SCOLIOSIS BETEGEKÉRT

ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

I.

Preambulum

 A scoliosis a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz, a kiváltó oka az esetek mintegy 85 százalékában ismeretlen, a további 15 százalékban a kiváltó ok lehet fejlődési rendellenesség, anyagcsere-zavar, izomsorvadás.

A gerincferdülés kezelési stratégiája a görbület mértékétől függően alakul, így lehet gyógytorna, fűző viselése, illetve nagyfokú elváltozás esetén, műtét.

Alulírott Alapító jelen okirat aláírásával tartós és közérdekű célra Alapítványt hoz létre.

Az Alapítvány jelen alapító okiratban meghatározott célok elérésével segíti a scoliosis betegek gyógyulását a műtéti kezelések, a műtét előtti és utáni állapot javítását célzó kezelések, rehabilitációs eljárások támogatásával, a scoliosis-kutatás, ismeretterjesztést támogatásával, továbbá törekszik a gyógyulást elősegítő új szakmai ismeretek, eljárások, módszerek hazai alkalmazásának elterjesztésével.

II.

Alapító

Horváth Hedvig

7632 Pécs, Viktória utca 9.

III.

Az Alapítvány neve, címe

1. Az Alapítvány neve: Scoliosis Betegekért Alapítvány

   Rövidített neve:       Scoliosis Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye:  H-7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A.

IV.

Az Alapítvány célja, feladatai, jogállása

1. Az Alapítvány fő célja, a scoliosis miatt műtéti kezelésre szorulók támogatása, beleértve mind a műtét előtti állapot javítását célzó kezelések, eljárások támogatását, mind a műtét utáni rehabilitációs eljárások támogatását.

 2. Az Alapítvány céljának elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat végzi.

  • Modern eljárások kutatása, elsajátítása, elterjesztése, eljárások alkalmazása a széleskörű alkalmazhatóság érdekében
  • A gyógyulást alapvetően befolyásoló eljárások, módszerek, eszközök alkalmazása
  • Előadások, konferenciák, továbbképzések és bemutatók, rendezvények, találkozók szervezését-rendezését, ennek érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel,
  • Prospektusok, füzetek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése
  • Ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán szakmaspecifikusan konferenciák, szakmai napok szervezése
  • A tevékenység információs és infrastrukturális hátterének erősítése, és kiegészítése
  • Tanulmányutak költségviselése, ösztöndíjak, támogatások odaítélése
  • Scoliosis műtöttek rehabilitációja, utógondozása, életkörülményeik javítása.

3. Az Alapítvány jogállása: nyílt alapítvány, mely önálló jogi személy.

4. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre alakult.

V.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, az Alapítvány gazdálkodása

1. Az Alapítvány alakuláskori vagyona 50.000,– Ft, melyet alapító az alapítvány javára nyitott letéti számlára köteles befizetni jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül.

2. Az Alapítvány nyitott. Csatlakozhat hozzá bármely magán- és jogi személy, beleértve magánszemélyek társaságát is. A csatlakozni kívánók jogosultak – az Alapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni adományok egészének, vagy részének célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a felvétel elfogadásáról a kuratórium dönt.

3. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak tartós közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

4. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselőt, fővárosi, megyei önkormányzati jelöltet nem állít és nem támogat.

6. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

VI.

Az Alapítvány szervezete

1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és vagyonának kezelő szerve a Kuratórium.

2. A kuratórium tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre, mely megbízás csak indokolt esetben (Ptk.  74./C. §. (6) bekezdés) vonható vissza. Nem hozható létre olyan kezelő szerv (kuratórium), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorol. (Ptk 74/C. §. (3) bekezdése)

3. A kuratórium gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról. Az Alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli.

4. A kuratórium létszáma: 3 fő, tisztségviselői:

Elnök:             Borza Endre Elemérné sz. Tóth Éva Zsuzsanna

                        Lakcím: 1162 Budapest, Ilona utca 40.

 Tagok:             Dr. Ezerné Dr. Lempel Judit Mária sz. Lempel Judit Mária

                       Lakcím: 7900 Szigetvár, Istvánffy u. 9.

                       Keresnyei János sz. Keresnyei János

                       Lakcím: 7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 115/C

 5. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

 6. A kuratóriumi ülés összehívását bármelyik kuratóriumi tag kezdeményezheti. Az ülések összehívása a napirendi pontok megjelölésével írásban történik. A napirendi pontokat illetően bármelyik kuratóriumi tag javaslatot tehet szóban, vagy írásban. Szabályszerűnek akkor minősül az összehívás, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban értesülnek.

 7. A kuratórium ülései a kuratórium székhelyén kerülnek megtartásra. A kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a kuratórium egyhangú határozattal különösen indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi jogvédelem) eltérhet és zárt ülést rendelhet el. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon az elnök és valamennyi tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, mely a meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy más kérdésben is döntés szülessen.

8. Az Alapítvány köteles éves beszámolót készíteni. Az éves beszámolót a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása tárgyévet követő év május 30. napjáig a kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

9. A kuratórium üléseiről minden esetben nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

10. A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén, hirdetőtáblán kifüggeszti.

11. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

12. Az Alapítvány működésének módját, szolgáltatásainak igénybevételének módját és a beszámolói közléseit úgy hozza nyilvánosságra, hogy az Alapítvány székhelyén hirdetőtáblára kifüggeszteni.

13. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §  b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

  • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Alapítvány képviselete

1. Az Alapítványt teljes körűen a kuratórium elnöke, Borza Endre Elemérné sz. Tóth Éva Zsuzsanna, 1162 Budapest, Ilona u. 40. szám alatti lakos képviseli. A képviselet módja önálló.

2. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.

VII.

Az alapító okirat módosítása

Az alapító okiratot az alapítók együttesen egyhangú döntéssel módosíthatják, ez azonban nem terjedhet ki az alapítványi vagyon mértékére, a vagyonnal való rendelkezésre és annak kezelésére, valamint a jelen okiratban megfogalmazott alapítványi célok szűkítésére.

VIII. Az Alapítvány megszűnése

1. Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát olyan pécsi vagy baranyai székhelyű, egészségügyi jellegű célkitűzésekkel rendelkező alapítványnak kell átadni, melynek céljai a megszűnő alapítvány célkitűzésével minél inkább megegyeznek.

2. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell eljárni.

3. Alapító jelen Alapító Okiratot elolvasta és azt mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

 Pécs, 2013. március 20.

………………………….
alapító

Készítettem és ellenjegyzem:

Pécsett, 2013.03.20. napján,

Dr. Kamondi Mónika ügyvéd

7621 Pécs, Zrínyi utca 9.

Benyújtva: 2013.03.26.

14.Pk. 60.026/13

© 2021 SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress