Scoliosis Betegekért Alapítvány Kuratóriumi ülés 2014.03.18. (jegyzőkönyv)

JEGYZŐKÖNYV

a Scoliosis Betegekért Alapítvány kuratóriumi üléséről

Készült: 2014. március 18-án Pécsett, az Aradi vértanúk útja 2. sz. alatti Könyvelőiroda hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Horváth Hedvig alapító eredeti aláírva
Borza Endre Elemérné kuratórium elnöke eredeti aláírva
dr. Ezerné dr. Lempel Judit Mária kuratórium tagja eredeti aláírva
Keresnyei János kuratórium tagja eredeti aláírva
Farkas Győző könyvelő eredeti aláírva

1. Borza Endre Elemérné, a Kuratórium elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, és azon valamennyi tag megjelent.

2. A Kuratórium elnökének felkérése a Kuratórium egyhangú szavazattal Keresnyei János tagot választotta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

1/2014-03-18 határozat

A Kuratórium Keresnyei János kuratóriumi tagot megválasztotta a Kuratórium üléséről történő jegyzőkönyv vezetésével.

3. A kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő napirendi pontokat, új napirendi pont nem került felvételre.

2/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú határozattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

1. Alapító alapító okirat módosítás ismertetése
2. Az Alapítvány számviteli politikájának, számlarendjének elfogadása

3. Az Alapítvány 2013. évi tevékenységének beszámolója, és a beszámoló megvitatása, elfogadása

a.) Beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

b.) Számviteli beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről.

4. Az Alapítvány 2014. évi tevékenységének tervezete

5. A Kuratórium ügyrendjének elfogadása

6. Egyebek

4. Az alapító tájékoztatta a kuratóriumot, hogy 2014. február 18-án az alapító okirat előírásaival összhangban, módosítást kezdeményezett, amely módosítások pontosító jellegűek. A módosító okirat a dr. Kamondi Ügyvédi Irodának megküldésre került, sorsáról tájékoztatás nem érkezett még:

Alulírott Alapító jelen okirat aláírásával a tartós és közérdekű célra létrehozott Scoliosis Betegekért Alapítvány alapító okiratát az Alapítvány illetőleg az Alapítvány Kuratóriumának működésének pontosítása érdekében a mai napon az alapító okirat VII. fejezet 9., 10. és 12. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítom:

9. Az Alapítvány köteles éves beszámolót készíteni. Az éves beszámolót a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá a tárgyévet követő év május 30. napjáig.

A két 10. pontot tartalmazó szöveget egy 10. pontba foglalva a módosítás az alábbiak szerint történik:

10. A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, ebből a célból a kuratóriumi ülésen a kurátorok maguk közül jegyzőkönyvvezetőt, illetve jegyzőkönyv hitelesítőt választanak egyhangú szavazással. A szavazásban a jelölt kurátor nem vesz részt. A jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges a kuratóriumi ülésen történteket. A hozott határozatokról nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén, hirdetőtáblán kifüggeszti, honlapján közzéteszi.

12. Az alapítvány működése módjának nyilvánosságát, szolgáltatásinak igénybevétele módjának a nyilvánosságát, továbbá a beszámolói, közlésének a nyilvánosságát elsődlegesen az alapítvány hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, továbbá az országos vagy helyi sajtó útján, illetőleg honlapján történő közzététellel biztosíthatja.

Az Alapító Okirat további pontjai változatlanul hatályban maradnak.”

A Kuratórium tagjai köszönettel tudomásul vették a módosításokat.

5. Farkas Győző, a könyvelést végző számviteli szolgáltató szervezet nevében ismertette a számviteli politikát, amelyet a szervezet az Alapítvány számára összeállított, és a meghívóval együtt a Kuratórium tagjai megkaptak.

3/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a Scoliosis Betegekért Alapítvány Számviteli politikáját, és 2013. március 20-i hatállyal előírásait hatályba léptették.

6. A Kuratórium elnöke ismertette a Scoliosis Betegekért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi, és a meghívóval együtt a tagok megkapták.

4/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a Scoliosis Betegekért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót.

7. Farkas Győző, a könyvelést végző, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet vezetője ismertette az alapítvány 2013. évi beszámolójának tartalmát.

A kuratórium tagjai még február hónapban megkapták a beszámolót, valamint a beszámoló alapját képező kimutatásokat.

5/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a Scoliosis Betegekért Alapítvány 2013. évi gazdasági tevékenységének beszámolóját, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést.

A Kuratórium tagjai megbízták Borza Endre Elemérnét, hogy az elfogadott beszámolókat aláírásával lássa el, és gondoskodjon azok törvény szerinti letétbe helyezéséről.

8. A Kuratórium egyben tárgyalta meg a 4. és 5. napirendi pontokat, az Alapítvány 2014. évi tevékenységének tervezetét, és a Kuratórium ügyrendjét.

A tevékenység tervezete és az ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

5/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a Scoliosis Betegekért Alapítvány 2014. évi tevékenységének tervezetét.

6/2014-03-18 határozat

A Kuratórium tagjai egyhangú szavazattal elfogadták a Scoliosis Betegekért Alapítvány Kuratóriumának ügyrendjét, amelyet 2014. január 01-vel hatályba léptetnek.

9. Az „Egyebek” napirendi pont keretében a Kuratórium nem hozott határozatot. A napirend keretében szóba került, hogy az alapítvány létrehozása és működtetése esetenként meghaladni látszik a résztvevők lehetőségeit, amelyre valamilyen előremutató megoldást kellene találni.

Szóba jöhető megoldásnak tűnhet, ha egy régebbi, hasonló tevékenységű szervezetbe olvadnánk, vagy a maradék vagyont nekik átadnánk, és a közvetlen tevékenységeket megszüntetnénk, illetve hozzáértőbbeknek átadnánk.

A Kuratórium felkéri tagjait az informális tájékozódásra, a megvalósítás lehetőségeinek átgondolására. A tájékozódást követően a Kuratórium a következő ülésén visszatér a kérdésre.

Kmf.

Keresnyei János
jegyzőkönyvvezető
s.k.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

© 2021 SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress